Regulamin

Sercem i duszą każdego zespołu jest jego kodeks honorowy. Takie zasady jak punktualność, przygotowanie, obecność na spotkaniach, uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych, zaangażowanie w samorozwój lub zasada, zgodnie z którą nie opuszczamy kolegi w potrzebie, nie tylko zapewniają sukces, ale czynią grę znacznie bardziej satysfakcjonującą”!


Blair Singer

 

REGULAMIN DRUŻYN POLSKIEJ SZKOŁY FUTBOLU

§ 1

Prawa i obowiązki Zawodnika

I. Zawodnik ma prawo do:

 1. uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego,
 2. korzystania z opieki trenerskiej,
 3. korzystania z obiektów i sprzętu sportowego,
 4. dofinansowania (w miarę możliwości) wyjazdów i obozów,
 5. uczestnictwa w zawodach sportowych, turniejach oraz obozach treningowych.

II. Zawodnik ma obowiązek:

 1. przestrzegać regulaminu sali sportowej, boiska oraz zasad bezpieczeństwa,
 2. systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonych planów,
 3. stawiać się na zajęciach punktualnie i regularnie,
 4. posiadać ze sobą i używać podczas treningów, sparingów i meczów jednakowy, jak reszta zespołu, strój sportowy z logo PSF
 5. brać udział w zawodach sportowych, turniejach oraz obozach treningowych,
 6. godnie reprezentować barwy Szkoły na arenach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz dbać o dobry wizerunek Szkoły – na boisku i poza boiskiem
 7. uczestniczyć we wszystkich zawodach zespołu – nawet gdy znajdzie się poza kadrą meczową

§ 2

Nagrody i kary

 

I. Zawodnik może zostać nagrodzony za:

 1. wzorową i przykładną postawę na zajęciach i zawodach sportowych,
 2. osiągnięcia i sukcesy,
 3. odpowiedzialną i sumienną realizację przydzielonych zadań,
 4. społeczną pracę na rzecz drużyny,
 5. dzielność i odwagę,
 6. godne reprezentowanie Szkoły
 7. uczestnictwo we wszystkich zajęciach treningowych drużyny

II. Za nieprzestrzeganie regulaminu zawodnik może zostać ukarany:

 1. upomnieniem słownym trenera w obecności całej drużyny,
 2. naganą od Dyrektora Szkoły,
 3. zawieszeniem w prawach zawodnika,
 4. wydaleniem z drużyny i Szkoły,
 5. czasowym odsunięciem od zajęć, zawodów i meczy oraz obozów sportowych,
 6. karnymi ćwiczeniami podczas, przed i po treningu,

§ 3

Karze podlega zawodnik, który:

 

 1. przeszkadza w prowadzeniu zajęć treningowych lub podważa decyzje trenerów
 2. bierze udział w bójkach,
 3. używa wulgarnych słów,
 4. przezywa i poniża kolegów z drużyny oraz zawodników i szkoleniowców rywali,
 5. zachowuje się niekulturalnie wobec trenera i innych,
 6. pali papierosy, pije alkohol, narkotyzuje się lub używa środków odurzających
 7. niszczy mienie klubowe i szkolne, nie dba o właściwy wizerunek Szkoły
 8. stosuje fizyczną i psychiczną agresje wobec innych zawodników,
 9. nie spełnia obowiązków i nie respektuje praw Szkoły.
 10. nie jest wyposażony w strój PSF podczas zajęć treningowych i meczów .

§ 4

Dodatkowe ustalenia

 

 1. Opłaty członkowskie wnosimy co miesiąc w pełnej kwocie niezależnie od liczby nieobecności zawodnika i przerw szkolnych oraz świątecznych przez 10 miesięcy.
  Opłaty pobieramy „z góry” do 10-go każdego miesiąca.
  Za miesiące wakacyjne nie pobieramy opłat. PSF trenuje zgodnie z kalendarzem szkolnym.
 2. Odwołanie zajęć z powodów niezależnych od PSF nie skutkuje brakiem opłaty członkowskiej. Mogą być to np. warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe typu remonty i niespodziewane zdarzenia losowe. Ewentualne przeniesienie zajęć w inne miejsce i w nowym terminie zajęć także nie skutkuje brakiem opłat.
 3. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania kompletu stroju treningowego podczas zajęć oraz koszulki meczowej podczas rozgrywanych sparingów, turniejów oraz lig.
 4. Regulamin obowiązuje każdego zawodnika również przed jak i po treningu (meczu).
 5. Nieobecności usprawiedliwione – choroba potwierdzona przez Rodziców bądź lekarza, egzaminy, dodatkowe zajęcia i wyjazdy szkolne
 6. Nieobecność na zajęciach bądź zawodach sportowych należy zgłosić osobiście do trenera, bądź drogą elektroniczną (sms, e-mail lub na stronie www.psf.waw.pl) przynajmniej dzień wcześniej.
 7. Przynajmniej raz dziennie należy zajrzeć na stronę internetową Szkoły               (www.psf.waw.pl) oraz swojego podanego adresu e-mail w celu sprawdzenia pojawiających się najnowszych informacji dotyczących zespołu i spraw organizacyjnych w PSF.
 8. Rodziców uprzejmie prosimy o nieprzebywanie na hali oraz boisku w bezpośrednich miejscach, w  których trenują zawodnicy PSF.

  1. egulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.
                                                             KLAUZULA INFORMACYJNA

                          w przypadku pozyskiwania danych od osoby, której dane dotyczą

   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: POLSKA SZKOŁA FUTBOLU z siedzibą w Ząbkach.
   2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:2.1. marketingu bezpośredniego,

   2.2. realizacji zawartych z POLSKĄ SZKOŁĄ FUTBOLU umów,
   2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
   2.4. weryfikacji wiarygodności płatniczej.

   1. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:3.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.1. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez POLSKĄ SZKOŁĘ FUTBOLU polegający na prowadzeniu działalności

    3.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.2. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,

   3.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. – wypełnienie obowiązku prawnego  ciążącego na POLSKIEJ SZKOLE FUTBOLU – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,

   3.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez POLSKĄ SZKOŁĘ FUTBOLU, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO,

   3.5. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.5. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez POLSKĄ SZKOŁĘ FUTBOLU, polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

   1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
   2. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: przedsiębiorstwa pocztowe, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora, firmy świadczące usługi doradcze.
   3. Posiada Pani/Pan prawo:6.1.dostępu do treści swoich danych osobowych,
    6.2.sprostowania danych osobowych,
    6.3.usunięcia danych osobowych,
    6.4.ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
    6.5.przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
    6.6.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

   7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy.

   8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób papierowy i programowy.

   9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

   10. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

   11. Każdy zawodnik jest zobowiązany do spełnienia wymogów związanych z uczestnictwem w treningach w szkółce piłkarskiej  Polska Szkoła Futbolu certyfikowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z jego wytycznymi.